• Vapaaehtoinen maanpuolustus

Sisäministeri: ”Reservipoliisi on tärkeä askel oikeaan suuntaan”

Reserviläisliitto ehdottaa, että MPK:ta voitaisiin hyödyntää reservipoliisien koulutuksessa. Sisäministeriö lähetti lausunnolle lakiluonnoksen järjestelmän uudistamisesta.

Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia

"Reservipoliisijärjestelmä on kustannustehokas lisä poliisin toimintakykyyn normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Samaan aikaan on selvää, ettei järjestelmä korvaa poliiseja, joiden määrää ja resursseja on tarpeen ylläpitää jatkossakin", sisäministeri Kai Mykkänen painottaa.

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen reservipoliisijärjestelmän uudistamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on saada lainsäädäntö vastaamaan paremmin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia sekä vahvistaa poliisin toimintakykyä yllättävissä tai laajoissa yhteiskunnan häiriö- tai turvallisuustilanteissa, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

– Ydinkysymys Suomessa on se, miten me varaudumme normaaliolojen äkillisiin häiriöihin. Tässä varautumisessa reservipoliisijärjestelmä on tärkeä askel oikeaan suuntaan, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) valottaa esityksen taustoja.

Vanhan täydennyspoliisijärjestelmän korvaava reservipoliisi olisi osa poliisin varautumista ja toimisi poliisin reservinä yllättävissä, poikkeuksellisissa ja tilapäisissä tilanteissa. Reservipoliisien tarkoituksena olisi vapauttaa ammattipoliiseja poliisin ydintehtäviin. Reservipoliisit eivät toimisi itsenäisesti vaan ammattipoliisin apuna ja välittömässä ohjauksessa. Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto.

Lain soveltamisalan piiriin kuuluisi poikkeusolojen ja puolustustilan lisäksi normaaliolojen häiriötilanteet. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi yllättävä laajan maahanmuuton tilanne, jolloin poliisin voimavaroja täytyy vahvistaa tai kun esimerkiksi terrorismin uhka-arviota on nostettu väliaikaisesti sellaiselle tasolle, että poliisin voimavarat ovat koetuksella.

Laissa säädettäisiin reservipoliisihenkilöstön tehtävistä, toimivaltuuksista, velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla reservissä ollessaan.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä reservipoliisihenkilöstön varustuksesta, koulutuksesta ja palvelukseen kutsumisesta sekä sitoumuksen ehdoista.

Reservipoliisijärjestelmän kustannuksiksi on arvioitu kertaluontoisena materiaalihankintoina ja järjestelykustannuksina 3,4 miljoonaa euroa. Järjestelmän vuosittainen ylläpitokustannus olisi noin 0,5 miljoonaa euroa.

Reserviläisliitto: Sotilaspoliiseja voitaisiin aktivoida

Reserviläisliitto näkee, että sen jäseniin kuuluvia sotilaspoliiseja voitaisiin aktivoida reservipoliisiasiassa. Liiton jäsenistössä on yli tuhat sotilaspoliisiksi koulutettua reserviläistä. Reserviläisliitto myös esittää, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) voisi toimia reservipoliisien kouluttajana samaan tapaan kuin se on viime vuosina kouluttanut niin Puolustusvoimien kuin Rajavartiolaitoksen reserviläisiä.

– MPK:lta siis tilattaisiin koulutusta reservipoliiseille samaan tapaan kuin Puolustusvoimat on tilannut siltä sotilaallista koulutusta, Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola ehdottaa.  

Tälle vuodelle Puolustusvoimat tilasi MPK:lta koulutusta noin 10 500 reserviläiselle.

Pohjola on sitä mieltä, että MPK:n laillista roolia pitäisi muokata hieman. Tällä hetkellä MPK:n julkinen hallintotehtävä liitttyy vain sotilaalliseen koulutukseen ja sen tukemiseen. Reservipoliisien kouluttaminen ei siis suoraan liittyisi siihen. 

– Näkökulmastani katsottuna reservipoliisi on yksi osa isoa palapeliä. Kun laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta toivottavasti avataan tällä hallituskaudella, olisi hyvä, että myös varautumis- ja tuvallisuuskoulutuksesta tulisi MPK:n selvä julkinen hallintotehtävä, mitä se ei nyt ole. 

MPK:n sotilaallisen koulutuksen siirtäminen Puolustusvoimille on puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) pohdinnassa, ja on mahdollista, että MPK:n rooli muuttuukin tulevina vuosina paljon.

Reserviupseeriliitto: Kannatettava uudistus

Reserviupseeriliitto pitää hyvänä asiana, että reservipoliisihanke etenee. Liiton puheenjohtaja Mikko Halkilahti sanoo, että reserviläisten käyttöä turvallisuusviranomaisten reservinä voitaisiin huomattavasti lisätä, sillä vain joka kolmannella reservissä olevista on tehtävä Puolustusvoimien sodan ajan joukoissa.

– Reserviläisistä löytyy potentiaalia, jota tulisi osata paremmin hyödyntää poikkeustilanteissa, joissa viranomaisten oma henkilökunta ei riitä. Tästä reservipoliisijärjestelmä on erinomainen esimerkki ja erittäin kannatettava uudistus, Halkilahti kommentoi. 

– Reservipoliisit vapauttaisivat ammattipoliisit tärkeimpiin tehtäviin, jolloin resursseja ei hukattaisi. Reservipoliisit olisivat suorassa poliisien ohjauksessa ja vain apuna poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteissa, joten myöskään ammatillisesti uudistuksella ei mielestäni astuta kenenkään varpaille.