• Vapaaehtoinen maanpuolustus

MPK-aktiivit osallistuneet toimintaan tyypillisesti 2–4 kertaa vuodessa

Enemmistö MPK:n toimintaan sitoutuneista on kokenut osallistumisen hyödylliseksi poikkeusolojen sekä normaaliolojen tehtävien kannalta.

Hanna-Maija Raitio

MPK:n kysely toteutettiin kouluttajille ja muille vapaaehtoistoimijoille.

MPK toteutti loppukesän aikana kouluttaja- ja
vapaaehtoiskyselyn sitoutuneille vapaaehtoisilleen. Kyselystä ilmenee,
että kouluttajat ja vapaaehtoistoimijat ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä
MPK:lta sekä Puolustusvoimilta saamaansa tukeen ja johtamiseen. 

Kouluttajakysely on toteutettu kahden vuoden välein, ja se
on tärkeä osa MPK:n koulutuksen laadun ja toimintamahdollisuuksien
kehittämistä. Kouluttajakyselyn kautta vapaaehtoisilta saatavan palautteen
perusteella pystytään tunnistamaan toiminnan vahvuuksia ja
kehittämistarpeita.  

Vuonna 2019 toteutettiin lisäksi toista kertaa muille kuin
kouluttajatehtävissä toimiville suunnattu vapaaehtoistoimijoiden kysely.
Vapaaehtoiskyselyn kohderyhmänä ovat muun muassa huolto- ja viestintätehtävissä
toimivat vapaaehtoiset. Noin 2 600 sitoutuneelle jaettuihin kyselyihin vastasi
yhteensä vajaat 700 henkilöä. 

 

Toiminta koetaan hyödylliseksi, ja mukaan pääsemistä
tulee helpottaa

Yli neljä viidesosaa vastaajista kokee, että MPK:n toiminta
on kehittänyt heidän valmiuksiaan niin poikkeusolojen tehtäviä kuin
normaaliolojen työ- ja muita tehtäviä varten. Selkeä enemmistö vastaajista
pitää MPK:n toimintaa hyödyllisenä myös maanpuolustuskyvyn ja -tahdon sekä
kokonaisturvallisuuden kannalta. 

Keskeisiksi kehityskohteiksi nousevat aiempien vuosien
kyselyiden tavoin hyväveliverkostojen avaaminen ja uusien toimijoiden saaminen
mukaan toimintaan, jo mukana olevien jaksamisesta huolehtiminen erityisesti
uudistetun lainsäädännön tullessa voimaan 1.1.2020 alkaen sekä sisäisen ja
ulkoisen viestinnän kehittäminen. 

­– Uusien toimijoiden mukaan saaminen on tärkeää paitsi
toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi, myös jo mukana olevien jaksamisen
varmistamiseksi. Tähän pyritään muun muassa nousujohteisia tehtäväpolkuja
kehittämällä sekä mestari-kisälli-tyyppiseen toimintaan kannustamalla, kuvailee
koulutuspäällikkö Juha Niemi

 

Tyypillisimmin toimintaan osallistutaan 2—4 kertaa
vuodessa

Reilut kaksi viidesosaa MPK:n sitoutuneista vapaaehtoisista
on osallistunut kouluttaja- ja muihin tehtäviin 2–4 kertaa viimeisten 12
kuukauden aikana. Lisäksi vajaa viidesosa on osallistunut 5–6 kertaa. Vähintään
13 kertaa vuoden aikana osallistuneita vastaajia puolestaan on reilut 30. 

Kyselyn vastaajista selvä valtaosa identifioi itsensä MPK:n,
sen koulutuspaikkojen tai piirien vapaaehtoistoimijoiksi. Näistä MPK
kokonaisuutena on vuoden 2017 kyselyn tavoin edelleen suosituin
vastausvaihtoehto. Vuoden 2017 kyselyyn verrattuna koulutuspaikan merkitys
taustayhteisönä on kuitenkin kasvanut: noin kolmannes vastaajista ilmoittaa
olevansa ensisijaisesti koulutuspaikan vapaaehtoistoimijoita.